menu
PLAN MIASTA SIT
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
menu
Konsultacje
Dla słabo widzących
Kliknij aby zmniejszyć czcionkęKliknij aby przywrócić domyślny rozmiar czcionkiKliknij aby powiększyć czcionkęCzcionka
PDF Drukuj
INFORMACJE ARCHIWALNE
Konsultacje
Tytuł: Konsultacje społeczne przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”
Treść:
W Tychach planowane jest wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (ang. ITS - Intelligent Transportation Systems), który usprawni komunikację w mieście, poprawi bezpieczeństwo, a także możliwość bezpośredniego sterowania ruchem. Aby zwiększyć udział partnerów i społeczności lokalnych w planowaniu projektu systemu ITS, a także, by poznać opinię mieszkańców zapadła decyzja o uruchomieniu konsultacji społecznych.

System ITS - co to jest?

W ramach projektu ITS Tychy powstanie system sterowania i monitorowania ruchem drogowym, którym zostanie objętych blisko 40 skrzyżowań w mieście - większość z nich ma być całkowicie przebudowana. Na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały poziom napełnienia parkingów. Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści, informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach. Znacznie usprawni się też proces ważenia pojazdów. Pomiar będzie możliwy w ruchu, bez konieczności zatrzymania lub redukcji prędkości samochodów. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszy się degradacja sieci drogowej, co ma miejsce zwłaszcza w wyniku nielegalnych przejazdów pojazdów ponadnormatywnych. Najistotniejsze jest jednak to, że ITS znacząco wpłynie na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach. W razie opóźnienia system będzie mógł zareagować bardzo szybko, wprowadzając priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Wszystko po to, by usprawnić komunikację w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo na tyskich drogach. Sercem całego systemu ITS będzie Centrum Sterowania Ruchem (CSR). Tam gromadzone będą bieżące informacje o sytuacji ruchowej w mieście oraz podejmowane decyzje o pracy poszczególnych podsystemów i urządzeń.

System ITS - wypowiedz się!

System ITS jest jednym ze sztandarowych projektów, jakie w najbliższych latach mają zostać zrealizowane w Tychach. To ogromne przedsięwzięcie, dlatego nim zapadnie decyzja o jego ostatecznym kształcie, ważne jest, by poznać opinie mieszkańców, partnerów oraz społeczności lokalnych. Czym są konsultacje społeczne? To forma dialogu, którą prowadzi urząd z mieszkańcami, by zasięgnąć ich opinii w ważnych kwestiach.

Wszystkie niezbędne informacje o systemie ITS Tychy zostały opublikowane na stworzonej specjalnie w tym celu stronie internetowej:  its.mzuim.tychy.pl

Z materiałami zapoznać się można także w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w godzinach urzędowania jednostki. Dodatkowo 28 stycznia i 4 lutego br. w godzinach od 9:00 do 16:00, będzie można spotkać się z koordynatorem projektu, celem omówienia ewentualnych wątpliwości i zagadnień.

System ITS - konsultacje krok po kroku

KROK 1 Konsultacje społeczne w planowaniu projektu systemu ITS rozpoczynają się 25 stycznia 2016 i będą trwały do 12 lutego 2016. W tym czasie przyjmowane są uwagi i opinie dotyczące projektu. Można je zgłaszać bezpośrednio w siedzibie MZUIM w Tychach przy ul. Budowlanych 59 (II piętro), drogą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej (its.sekretariat@mzuim.tychy.pl), lub za pomocą formularza kontaktowego.

KROK 2 Zebrane uwagi i opinie zostaną poddane ocenie przez powołany do tego celu zespół. Zespół sformułuje rekomendacje dotyczące zebranych w trakcie konsultacji uwag i opinii i przedstawi je do decyzji Prezydentowi Miasta Tychy.

KROK 3 Na podstawie rekomendacji zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Tychy, zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Publikacja sprawozdania nastąpi na stronie internetowej MZUiM i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy i BIP MZUiM do 29 lutego 2016 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą na obszarze Miasta Tychy i uznaje się je za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

Konsultacje prowadzone są na podstawie:
1. art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych,
3. Rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty.
4. Art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasbourgu dnia 15 października 1985 r., ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polskę w dniu 01 marca 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 124 poz. 607), 5. Art. 6 i art. 19a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1649 z późn. zm.),
6. Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce - dokument MRR z lipca 2013 r.,
7. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015r. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2020. Zaplanowano pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.5. niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (poddziałanie 4.5.1.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2020. Zaplanowano pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.5. niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (poddziałanie 4.5.1.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Data start: 2016-01-25
Data koniec: 2016-02-12
Załączniki:
 • Ogłoszenie o uruchomieniu konsultacji społecznych
  [ Pobierz | Pokaż ] (806,77 kB)
Podmiot udostępniający
informację:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Arkadiusz Pastuszka
Osoba wprowadzająca
informację:
Kijas Agnieszka
Data wytworzenia
informacji:
2016-01-25

Rejestr zmian:

 • 2016-02-29 13:11:52 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-02-29 13:06:17 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-02-29 13:05:32 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-01-25 09:53:18 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-01-25 09:50:46 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-01-25 09:49:50 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-01-25 09:49:31 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-01-25 09:48:36 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-01-25 09:47:13 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-01-25 09:43:15 Kijas Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu