menu
PLAN MIASTA SIT
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
menu
Informacje
Dla słabo widzących
Kliknij aby zmniejszyć czcionkęKliknij aby przywrócić domyślny rozmiar czcionkiKliknij aby powiększyć czcionkęCzcionka
PDF Drukuj
 
Opis krótki: Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Treść:

29 grudnia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. NR 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str.90).

Ponowne wykorzystanie  informacji publicznej jest to wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach,
 • udostępniona na stronie internetowej www.mzuim.tychy.pl z wyłączeniem przekierowań do adresów URL  firm zewnętrznych,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Podmiot ponownie wykorzystujący informacje publiczną pochodząca ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej www.mzuim.tychy.pl zobowiązuje się do:

 • informowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • dalszego udostępnia innym użytkownikom informację wyłącznie w pierwotnej pozyskanej formie,
 • informowania o  przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

MZUIM w Tychach nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej www.mzuim.tychy.pl.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadku gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona na stronie podmiotowej BIP oraz www.mzuim@tychy.pl,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego, a także elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i określonej formie.

Zasady udostępniania informacji publicznej celem ich ponownego wykorzystania w sposób szczegółowy określa Rozdział 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.).

Załączniki:
 • Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  [ Pobierz | Pokaż ] (48,55 kB)
 • Ustawa o zmianie ustawy o dostępnie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw z 16.09.2011r.
  [ Pobierz | Pokaż ] (78,54 kB)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawiewzoru wnosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej z dnia 17.01.2012r.
  [ Pobierz | Pokaż ] (110,31 kB)
Podmiot udostępniający
informację:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Datta Maciej
Osoba wprowadzająca
informację:
Kijas Agnieszka
Data wytworzenia
informacji:
2015-08-31

Rejestr zmian:

 • 2022-08-31 10:35:50 Kijas Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-08-31 12:17:45 Kijas Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu